Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zbieranie statystyk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin

Referat Spraw Obywatelskich, pok.13

Tel. 41/3917026 wew.105

Podstawa prawna:

-  ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych   z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 ze zm.).

Procedura i  dokumenty:

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1)      występuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;

2)      zwraca się do właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;

3)      powiadamia właściwego miejscowo:

a)   komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej,

b)  komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, organizator załącza:

1)      dokumentację i informacje, o których mowa poniżej;

2)    program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

3)      regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

4)      pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)      warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

 Właściwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej, dysponent zespołów ratownictwa medycznego i państwowy inspektor sanitarny wydają opinie, o których mowa wyżej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

Opinie, o których mowa wyżej, zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

Organizator do wniosku dołącza:

1)      graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

a)   oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,

b)   oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c)   oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d)   informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;

2)      instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2;

3)      terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;

4)      informację o:

a)   liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,

b)   przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

c)   liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

5)      osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;

6)      informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka;

7)      informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa   w art. 11ustawy;

8)      informację o powiadomieniu podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3ustawy - w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej lub na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;

9)      harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

 Opinie oraz instrukcję  organizator dołącza do wniosku  niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku  dołącza ważne opinie  właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

W przypadku gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie właściwych miejscowo: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i państwowego inspektora sanitarnego.

 

Termin załatwienia sprawy:

Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji organu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.

 

 

Opłaty:

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.


 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2012-12-12
Data publikacji:
2012-12-12
Data ostatniej zmiany:
2012-12-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-03-27 12:47:25, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)