Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


UCHWAŁA Nr VI/29/03 w sprawie ustalenia statutu Gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

U C  H W A Ł A    Nr  VI/29/03

Rady Gminy w Krasocinie

 z dnia  26 lutego 2003 r.

 

w  sprawie  uchwalenia  Statutu Gminy  Krasocin

 

 

       Na podstawie art. 3 ust 1,  art. 18 ust.2 pkt.1,art.40 ust. 2 pkt.1 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  08 marca 1990 r  o samorządzie  gminnym (  Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113, poz. 984 i 214 poz 1806 )  Rada Gminy Krasocin  uchwala co następuje:

 

                                                 § 1.

 

Uchwala się statut Gminy Krasocin  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                                                § 2.

Wykonanie  uchwały  powierza się Wójtowi Gminy.

                                                § 3.

 

 


Traci moc  uchwała Nr XXXIV/211/01 Rady Gminy Krasocin z dnia 17.10.2001 r w sprawie  uchwalenia statutu Gminy Krasocin.

 

                                                 § 4.                                              

 

Uchwała  podlega ogłoszeniu  poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  na tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Gminy , jak również ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym  województwa Świętokrzyskiego.

                                                 § 5.

 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .

 

 

 

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                     

                                                                        Czesław  Sobczyk

                                                      

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Łucja Rak
Informację wprowadził:
Łucja Rak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-08-01
Data ostatniej zmiany:
2003-08-01

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-23 12:59:49, zmian dokonał(a): Przemysław Hyski

WCAG 2.0 (Level AA)