Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w celu modernizacji sieci elektroenergetycznej w msc. Oleszno, gm. Krasocin" na działkach nr ewid. 391/6, 391/5, 183/1 i 391/2 obręb Kozia Wieś oraz na działkach nr ewid. 2014, 2021, 2023, 1338, 1331 i 1999 obręb Oleszno.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WLS4410B" wraz z instalacją zasilającą na działce nr ewid. 363 obręb Cieśle.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Oleszno" - ul. Partyzantów: działki nr ewid. 1083, 2536, 1452 i 1451 obręb Oleszno; - ul. Zagórska: działki nr ewid. 2165, 2184 i 2193 obręb Oleszno; - ul. Włoszczowska: działki nr ewid. 2627 i 1999 obręb Oleszno.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA o powołanym urzędniku wyborczym

Zbieranie statystyk

Urząd Gminy w Krasocinie informuje, o braku możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej i gazowej budynków mieszkalnych (wszystkich), położonych na terenie Gminy Krasocin, w roku 2018.

Zbieranie statystyk

Manifest Gmin Przyjaznych Pszczołom

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Występy i Wojciechów" na działkach nr ewid. 179-5, 179-4 (obręb Występy), 55, 42 (obręb Wojciechów) położonych w gminie Krasocin.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 13:48:28, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)