Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kablowej SN, przebudowy słupów i linii napowietrznej SN w ramach inwestycji podnazwą: „PBW przebudowy linii SN relacji GPZ Włoszczowa - Nieznanowice od bramki nr 328 do bramki 335 wraz z odgałęzieniami, etap III- RE Kielce" na działkach nr ewid. 641/2, 655, 632/2, 553, 544, 542, 580, 583, 581, 514, 584, 587, 588, 873, 884, 872, 882, 875/2, 876, 871, 883, 870/1, 870/8, 870/7, 362, 870/4, 426/1, 415, 414, 413, 404/2 i 179/3 obręb 0013 Ludynia gm. Krasocin.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer "WLS4402B" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewid. 1081, obręb 0016 Oleszno, gm. Krasocin.

Zbieranie statystyk

Informacja Wójta Gminy Krasocin o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

Informacja Wójta Gminy Krasocin o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE - kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 2000 roku

Zbieranie statystyk

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 r. – UWAGA ZMIANY

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krasocinie kadencji 2019-2022.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Informacje których nieudostępniono w BIP

Zbieranie statystyk

Informacje których nieudostępniono w BIP

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619)


informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 

  •  wywieszanie  informacji  na  tablicy ogłoszeń  w siedzibie  Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,
  •  udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Urzędzie (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie
    Informacji   Publicznej, jest udostępniana na wniosek.)
  • Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.
  • Dostęp do informacji publicznej następuje również w drodze wstępu na posiedzenia Rady Gminy . O terminie, miejscu  i porządku obrad zawiadamia się poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej BIP (www.krasocin.eobip.pl)

 

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
Paweł Włodarski
Informację wprowadził:
Paweł Włodarski
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2003-11-17
Data ostatniej zmiany:
2003-11-17

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-02-15 12:54:20, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)