Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej t łocznej pod dnem rzeki Białka przewiertem sterowanym na dzia łce o numerze ewidencyjnym 348/1 obr ęb Borowiec, gm. Krasocin

Zbieranie statystyk

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. - przebudowa istniejącego słupa SN, budowę linii kablowej SN, budowę stacji transformatorowej, budowę linii kablowej nN, budowę złączy kablowych, na działkach nr ewid. 81/8, 81/9, 81/10, 129, 233, 297, 123, 165, 176, 173, 170 obręb 0010 Kozia Wieś gm. Krasocin.

Zbieranie statystyk

ZGŁOSZENIE W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM WÓJTA O STANIE GMINY ZA 2019 ROK

Zbieranie statystyk

PODATNICY GMINY KRASOCIN PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016-2023.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany nr 9 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin ogłasza otwarty konkurs ofert realizację zadania publicznego na terenie Gminy Krasocin w 2020 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zbieranie statystyk

Zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krasocin na lata 2016–2021

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SUSZY

Zbieranie statystyk

Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-01 10:10:27, zmian dokonał(a): Grzegorz Dyksiński

WCAG 2.0 (Level AA)