Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że Uchwałą Nr XXXI/295/17 z dnia 18 października 2017 r. Rada Gminy Krasocin uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin — Lipie — część 2.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, że Uchwałą Nr XXX-290-17 z dnia 13 września 2017 r. Rada Gminy Krasocin uchwaliła zmianę Nr VI Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 z późn. zm .) podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zbieranie statystyk

DECYZJA W SPRAWIE MIENIA GROMADZKIEGO

Zbieranie statystyk

„Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Krasocin w ramach II edycji Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw"

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina".

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Występy i Wojciechów" na działkach nr ewid. 179-5, 179-4 (obręb Występy), 55, 42 (obręb Wojciechów) położonych w gminie Krasocin.

Zbieranie statystyk

Informacja Publiczna

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-11-24 13:10:57, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)