Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 1412/2, 1412/1, 1396, 1362/1, 2605/1, 2605/2, 1365/2, 1369/2, 1370/2 w msc. Oleszno obręb Oleszno gm. Krasocin"

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Występy i Wojciechów" na działkach nr ewid. 179-5, 179-4 (obręb Występy), 55, 42 (obręb Wojciechów) położonych w gminie Krasocin.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zbieranie statystyk

Informacja Publiczna

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia czy nieruchomość położona w obrębie Krasocin, gm. Krasocin, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 991 o pow. 0,98 ha, stanowi mienie gromadzkie.

Zbieranie statystyk

Zmiana nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY KRASOCIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI na 2016 ROK”

Zbieranie statystyk

INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W GMINIE KRASOCIN ZA 2016r.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-07-25 13:41:19, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)