Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Krasocin obejmującego działki nr ew. 345/3, 345/4, 345/5, 345/6, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/11, 345/12, 345/13, 345/14, 345/15, 345/16, 345/17 oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o przystapieniu do sporządzenia zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie w sprawie zawiadomienia dotyczącego podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zbieranie statystyk

„Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Krasocin w ramach II edycji Świętokrzyskiego Funduszu Młodych Inicjatyw"

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "Kompleksowa rewitalizacja szansą na wielokierunkowy rozwój Krasocina".

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Występy i Wojciechów" na działkach nr ewid. 179-5, 179-4 (obręb Występy), 55, 42 (obręb Wojciechów) położonych w gminie Krasocin.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zbieranie statystyk

Informacja Publiczna

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-09-21 14:07:24, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)