Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


Dodatkowy nabór chętnych na fotowoltaikę i solary

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ew. 1412/2, 1412/1, 1396, 1362/1, 2605/1, 2605/2, 1365/2, 1369/2, 1370/2 w msc. Oleszno, obręb Oleszno gm. Krasocin".

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia czy nieruchomości położone w obrębie Nowy Dwór gm. Krasocin, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 102/4 o pow. 0,61 ha i 229/1 o pow. 0,29 ha; obrębie Ludynia gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 6 o pow. 0,51 ha; obrębie Ostrów gm. Krasocin oznaczonych jako działki o nr: 263/3 o pow. 0,0212 ha, 299/1 o pow. 0,0012 ha, 504 o pow. 0,30 ha, 338/2 o pow. 0,06 ha, 400/1 o pow. 0,25 ha, 543/1 o pow. 0,09 ha; obrębie Borowiec gm. Krasocin oznaczonej jako działka nr 32 o pow. 0,10 ha, stanowią mienie gromadzkie.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Zbieranie statystyk

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej, jako działki nr 1962-1 i 1963-1 położone w obrębie ewidencyjnym Krasocin, gmina Krasocin.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASOCIN o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Utworzenie terenu rekreacyjnego (turystyczne miejsce postojowe) na części działki nr ew. 280 obręb Wola Świdzińska, dokonano uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KRASOCINIE z dnia 11 maja 2015 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

Zbieranie statystyk

INFORMACJA WÓJTA GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-05-26 11:42:42, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)