Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "WLS4402A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 1443 obręb Oleszno.

Zbieranie statystyk

OGŁOSZENIE

Zbieranie statystyk

Wójt Gminy Krasocin  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2018 rok.

Zbieranie statystyk

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY NR 7 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KRASOCIN

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 7 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin

Zbieranie statystyk

Przypomnienie o obowiązkach przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zbieranie statystyk

OGLOSZENIE - KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Zbieranie statystyk

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Występy i Wojciechów" na działkach nr ewid. 179-5, 179-4 (obręb Występy), 55, 42 (obręb Wojciechów) położonych w gminie Krasocin.

Zbieranie statystyk

Obwieszczenie Wójta Gminy Krasocin o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr VI studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin.

Zbieranie statystyk

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Krasocin na lata 2016 - 2021. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasocin o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dla projektu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krasocin"

Zbieranie statystyk

Zarządzenie nr 71-2016 Wójta Gminy Krasocin z dnia 29 sierpnia 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Zbieranie statystyk

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zbieranie statystyk

OBWIESZCZENIE

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-02-23 09:21:50, zmian dokonał(a): Marta Wytrych

WCAG 2.0 (Level AA)