Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

REWITALIZACJA

Zbieranie statystyk

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY: Urząd Gminy Krasocin

Złożenie dokumentów: Sekretariat

Odbiór dokumentów i dodatkowe informacje: Pok. nr 2 (parter, obok Sali konferencyjnej) lub wysyłka pocztą

Godziny obsługi klientów: poniedziałek 7.00-18.00, wtorek-czwartek 7.00-16.00, piątek godz. 7:00-14:00

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 3 dni

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek

- Dołącz do wniosku odpowiednie załączniki

- Złóż wniosek w Sekretariacie

- Czekaj na załatwienie sprawy

OPŁATY: Opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł - płatne w pokoju nr 3 bądź przelewem na konto Urzędu Gminy Krasocin

Dane do przelewu:, Urząd Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, nr rachunku 30 8525 0002 0010 0112 0043 0049 BS Włoszczowa o/Krasocin tytułem: „Za zaświadczenie”

UWAGA: Potwierdzenie opłaty należy dołączyć do wniosku nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Zwalnia się z opłaty skarbowej m.in.:

- jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego;

- organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej m.in. w sprawach:

- alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia;

- ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów;

- zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę;

- nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia;

- załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.);

- dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

TRYB ODWOŁAWCZY: nie przysługuje

DODATKOWE INFORMACJE: dodatkowych informacji udziela: Bartłomiej Robak, tel. 41 39 17 026 wew. 128, e-mail: bartlomiej.robak@krasocin.com.pl

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

 

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Urząd Gminy w Krasocinie
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Krzysztof Nyga (krzysztof)
Data wytworzenia:
2016-12-22
Data publikacji:
2016-12-22
Data ostatniej zmiany:
2019-05-23

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-06-03 13:40:16, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)