Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin


2008-07-22

Ogłoszenie

WÓJT  GMINY  KRASOCIN

 

 

              Działająca podstawie art. 35 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. Nr 261,  poz. 2603 z poźn. zm. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 ) podaje do publicznej wiadomości, że:

             ogłasza  pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 281/2 o pow. 0,0220 ha  położonej w miejscowości Stojewsko stanowiącą własność Gminy Krasocin. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem sklepu o pow. 27,34 m² ( obecnie nie użytkowany )  

 

Dla w/w  nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr 21694 prowadzona przez Sąd Rejonowy we Włoszczowie. Nieruchomość  będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

    Nieruchomość ta położona jest w terenach dla  których Gmina Krasocin nie posiada aktualnego planu, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w/w działka stanowi tereny postulowanej zabudowy wielofunkcyjnej o przewadze zabudowy zagrodowej.

 

      Przetarg odbędzie się w dniu 29.08.2008r. w Urzędzie Gminy w Krasocinie                

      ul. Macierzy Szkolnej 1   o  godz. 10:00.

 

                - cena  wywoławcza nieruchomości             12.700,00 zł.

                -  wysokość wadium                                         1.270,00 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt  2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zmianami )

               

             O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu jednakże wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1.270,00 zł  najpóźniej do dnia  25.08.2008r. przelewem na rachunek bankowy Gminy Krasocin w Banku Spółdzielczym O/ Krasocin Nr 19 85250002 0010 0012 0043 0005. Za termin płatności uważa się datę wpływu  środków na konto .

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu podanym w ogłoszeniu. Osoby uczestniczące w przetargu powinny posiadać dowód tożsamości, przedstawiciele osób prawnych dodatkowo upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu.

Osoby biorące udział w przetargu do chwili rozpoczęcia przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu,  ze stanem prawnym,  stanem faktycznym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

Przetarg uznany jest za ważny jeżeli chodź jeden z uczestników zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Cena wylicytowana na przetargu stanowi cenę sprzedaży.

            Kandydat na nabywcę jest obowiązany do wpłacenia wylicytowanej  ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium  najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność  przelewem na rachunek bankowy Gminy Krasocin w Banku Spółdzielczym O/ Krasocin Nr 30 85250002 0010 0112 0043 0049.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone gotówką lub przelewem na podany przez uczestnika rachunek nie później niż przed upływem 3 dni licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu .

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy;

-  osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy,

- jeżeli osoba ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie podanym w zawiadomieniu lub nie dokona wpłaty wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia jedynie z ważnych powodów.   

 

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krasocin  pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr ( 041 ) 39-17-026 wew. 115.  

           

    

 

 

                                                                           Wójt Gminy Krasocin

 

                                                                                     Józef  SiwekOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)