Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

2007-02-07

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie

 

Wykonując  obowiązek  wynikający z art. 19  ust. 7a  ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2006 Nr 129
poz. 902 z późn. zm.) Urząd Gminy w Krasocinie  udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o środowisku i jego ochronie, podlegających zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o tych dokumentach.
          Wzór kart informacyjnych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie (Dz. U. Nr 110 poz. 1058).


Karta typu A
- Wnioski o wydanie decyzji
- Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karta typu B
- Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne
 
Karta typu C
- Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karta typu D
- Polityki, strategie, plany lub programy
 
Karta typu E
- Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- Analizy porealizacyjne,
- Przeglądy ekologiczne,
- Raporty o bezpieczeństwie,
- Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
- Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  
   wytworzonymi odpadami,
- Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 
Karta typu F
- Prognozy oddziaływania na środowisko,
- Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko
  na jej terytorium,
- Opracowania ekofizjograficzne,
- Rejestry substancji niebezpiecznych,
- Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- Rejestry poważnych awarii
 
Karta typu G
- Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Karta typu H
- Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których
  eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karta typu I
- Inne dokumenty

2007-02-07

q

2007-02-27

Karty A

 

 

 

 

 

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH
INFORMACJE O ŚRODOWISKU
I JEGO OCHRONIE


 

Spis formularzy  A   -karty informacyjne dla:

-           wniosków o wydanie decyzji

-           wniosków o wydanie wskazań lokalizacyjnych

-           wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

 

 

Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane podmiotu

A/1/06

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji zakładu Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk – Świdno 1, 29-105 Krasocin

 

Tartak „Olczyk” Ludwik Olczyk – Świdno 1, 29-105 Krasocin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-01-23

Brak tytułu

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH

O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH

INFORMACJE O ŚRODOWISKU

I JEGO OCHRONIEOstatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)