Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY KRASOCIN

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Krasocin

Ikona statystyk

2012-12-07
Ikona statystyk

Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 

Opis  sprawy

Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 Kogo  dotyczy

Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Krasocin.

 Wymagane  dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Wymagane  załączniki:

1) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej. 2) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 3) Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności. 4) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność. 5) Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających zaplecze techniczne. 6) Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (dot. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt). 7) Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616,00 zł

 Miejsce  składania  pism

Sekretariat Urzędu Gminy Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1, I piętro, pokój nr 8.

 Termin  i  sposób  załatwienia

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Opłaty

616,00 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w kasie Urzędu Gminy Krasocin, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Krasocin -  30852500020010011200430049. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia.

 Podstawa  prawna

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 Tryb  odwoławczy

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Krasocin, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Inne informacje

1. Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Krasocin może: - wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem, - dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 2. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Krasocin wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu. 3. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 4. Wójt odmówi wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie, jeżeli: - działalność jest niezgodna z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, - mogłaby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, - przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 5. Wójt Gminy jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.

  
 
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-06-24 12:49:51, zmian dokonał(a): Krzysztof Nyga

WCAG 2.0 (Level AA)